Regulament concursuri

 

 

 

     1.      ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului este societatea Horteka: Trend 2012 s.r.o., cu sediul social în Zenklova 32/28 Libeň, 180 00 Praha 8, înregistrată cu numărul IČO: 63990849.

Decizia de participare la concurs, conform regulilor din prezentul regulament (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”), aparține fiecărui participant în parte, care prin înscriere își asumă în mod neechivoc respectarea tuturor prevederilor Regulamentului și a condițiilor de participare și derulare, care sunt obligatorii pentru toți participanții.

Concursul se desfășoară pe site-ul www.horteka.ro . Organizatorul își rezervă dreptul de a modifică prezentul regulament și/sau de a întrerupe concursul în orice moment, anunțând însă participanții în prealabil, prin folosirea oricăror mijloace mass-media.

Orice modificare adusă prezentului regulament va face obiectul unui act adițional. Regulamentul și eventualele acte adiționale vor fi disponibile, în mod gratuit, oricărei persoane interesate și se vor găsi la sediul Organizatorului. Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive și toți participanții înregistrați până la momentul modificării vor beneficia de drepturile deja obținute. Orice astfel de modificare adusă, inclusiv prelungirea sau reducerea duratei concursului, va face parte integrantă din Regulament. Modificările produc efecte în termen de o zi de la dată autentificării actului adițional.

 1. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

În dreptul fiecărui concurs va fi indicat intervalul de desfășurare al acestuia. Înscrierile în concurs se vor putea face începând cu data de începere a concursurilor și până la finalizarea lor, prin intermediul paginii web www.horteka.ro 

 • CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS

Participarea la concurs atrage acceptarea implicită, necondiționată și fără rezerve, de către aceștia a prezentului regulament, considerându-se drept reale, corecte și complete toate datele furnizate de participanți.

Prin înscrierea la concurs fiecare participant garantează:

 • că este persoană fizică cu domiciliul stabil în România;
 • că în eventualitatea câștigării oricărui premiu, va participa la acțiunile publicitare ale organizatorului (de promovare a acestui proiect în orice modalitate, ulterioare sau simultane cu acordarea premiului, fără alte obligații în sarcina organizatorului);
 • participarea la concursul vizat de prezentul regulament, implică acceptarea necondiționată, exclusivă și irevocabilă a participanților ca numele, să poată fi făcut public;
 • angajații organizatorului și rudele acestora până la gradul I inclusiv, precum și toate celelalte persoane implicate în acest proiect, nu vor putea participa la acest concurs, în sensul că nu li se vor putea acorda niciun fel de premii.

Pentru înregistrare, participanţii trebuie să acceseze site-ul www.horteka.ro, să citească Regulamentul concursului și în situația în care optează pentru încrierea la concurs, să parcurgă pașii necesari înscrierii.

Nu pot participa la acest concurs angajații Horteka: Trend 2012 s.r.o., societatea care furnizează servicii de curierat rapid (pentru transmiterea premiilor), soții, soțiile și rudele de gradul întâi (părinți, copii) ale angajaților companiilor anterior menționate.

În cazul în care câștigătorul premiului este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu, iar Organizatorul are la cunoștință acest fapt, aceasta este îndreptățită să între în posesia premiului numai prin intermediul părintelui sau al tutorelui, incluzând semnarea de către părinte sau tutore a unei declarații, dacă este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură, legate de premiul și de participarea persoanei respective la acest concurs.

 1. ACORDAREA PREMIILOR

După desemnarea câștigătorilor, aceștia vor fi contactați fie telefonic, fie prin intermediul adresei de e-mail utilizate în momentul plasării comenzii sau în mesaj privat pe rețelele de socializare.

Premiul va fi alocat, după confirmarea ridicării comenzii în baza căreia s-a efectuat înscrierea în concurs. În cazul în care înscrierea în concurs nu necesită plasarea unei comenzi, premiul se va aloca conform mențiunilor stipulate în forma prescurtată a regulamentului concursului respectiv.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modera, anula sau șterge orice înscriere/participare la concurs asupra căreia planează suspiciuni de falsitate sau de nerespectare a prevederilor prezentului Regulament Oficial sau pe care acesta nu le consideră potrivite/decente.

Prin înscriere, participanții la concurs admit că au luat la cunoștință prevederile prezentului Regulament Oficial, de mecanica participării la concurs, au înțeles-o și o acceptă.

Numele câștigătorilor vor fi făcute publice atât pe pagina www.horteka.ro, cât și pe paginile rețelelor de socilizare, conform intervalului de desfășurare a concursului.

Pentru fiecare accesare a Internetului, utilizatorul va suporta costul accesului la internet, tarif stabilit de furnizorul propriu al serviciului de internet, indiferent de modalitatea de accesare sau de instrumentul prin intermediul căruia accesează Internetul.

Câștigătorii premiilor oferite în cadrul concursurilor nu au posibilitatea de a pretinde schimbarea acestora cu alte bunuri și/sau servicii sau să solicite contravaloarea în bani a premiului câștigat.

Premiile vor fi acordate prin extragere, ce va avea loc prin mijloace electronice, pe site-ul www.random.org. Desemnările câștigătorilor vor avea loc în perioada menționată în forma prescurtată a regulamentelor stipulate în dreptul fiecărui concurs aflat în desfășurare, în prezența unui reprezentant al Organizatorului și a unui notar public sau avocat.

Premiile se acordă și se pun în posesie doar în cadrul acestui concurs, doar pe teritoriul României.

Un participant are dreptul de a câștigă cel mult un premiu în cadrul concursului.

Câștigătorii trebuie să trimită Organizatorului datele personale: nume, prenume, naționalitate, vârstă, telefon, adresa expediție premiu, necesare procesului de validare și expediere a premiilor. Transmiterea datelor cu caracter personal solicitate prin mesajul de anunțare a câștigătorului presupune în mod implicit, acordul expres și neechivoc al titularului acestor date privind colectarea și prelucrarea datelor transmise către Organizator sau împuterniciții acestuia.

Participarea persoanelor minore (care nu au 18 ani împliniți de la data începerii concursului) este interzisă. În cazul în care unul dintre câștigătorii desemnați se adeverește a fi minor, acesta va fi invalidat și se va apela la rezerve.

În cazul în care câștigătorul nu își trimite datele printr-un răspuns la mesajul privat, apel telefonic sau email, primit din partea Organizatorului sau nu își da acordul pentru colectarea și prelucrarea datelor transmise în termenul specificat mai sus, acesta va fi invalidat.

Prin trimiterea mesajului cu datele personale, participantul își dă acordul pentru colectarea, prelucrarea și introducerea în baza de date a Organizatorului prin Împuterniciți, a datelor personale ce urmează a fi comunicate de către câștigători în vederea atribuirii premiului. Acordul privind colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal sunt esențiale pentru validarea câștigătorului și atribuirea premiului, lipsa acordului ducând la invalidarea câștigătorului.

Pentru acuratețea informațiilor și ulterioare verificări, toate comunicările ce se vor derula între Organizator și câștigători vor fi înregistrate și stocate, atât mesajele cât și eventualele convorbiri telefonice.

În următoarele situații, premiile vor fi invalidate:
a. câștigătorul furnizează la revendicare informații incomplete sau eronate; 
b. câștigătorul nu revendică premiul (trimiterea datelor prin mesaj) în termenul acordat;
c. câștigătorul nu îndeplinește orice altă condiție impusă de prezentul Regulament Oficial, inclusiv condiția ca participantul să aibă vârstă de minim 18 ani, vârstă împlinită la data începerii Concursului.

Organizatorul nu își asumă nicio răspundere și nu va fi parte în litigiile referitoare la disputarea dreptului de autor asupra imaginilor și/sau textelor încărcate de către participanți în cadrul Concursului în conformitate cu mecanismul descris în prezentul Regulament Oficial. Existența vreunui litigiu referitor la dreptul de autor asupra imaginilor nu va influența acordarea premiului de către Organizator Participantului declarat câștigător în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Prin participarea la Concurs, Participanții și, după caz, părintele/tutorele legal, sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală a participanților.

Erori în datele furnizate de către câştigători sau lipsa de acurateţe a datelor de contact nu atrage răspunderea Organizatorilor, fiind în responsabilitatea exclusivă a participanţilor. Ca atare, aceştia nu au nici un fel de obligaţie în cazul furnizării de către participanţi a unor date eronate, incomplete sau incorecte care au dus la imposibilitatea trimiterii în condiţii normale a premiului sau la imposibilitatea identificării unui câştigator;

Organizatorii nu vor fi responsabili pentru întârzierile în livrarea/înmânarea premiilor cauzate de întârzieri în prestarea serviciilor de către furnizorii acestuia, respectiv de curierat/servicii poştale;

Organizatorii nu vor fi responsabili pentru erori cauzate de folosirea incorectă a computerului personal de către participant (întreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea voinţă a tehnologiei de către participant în scopul de a manipula rezultatele concursului);

 1. PRELUCRAREA ȘI PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obligă să respecte prevederile:

 • REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind liberă circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor, în continuare „GDPR”);
 • Ordonanței de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, așa cum a fost ulterior modificată prin Legea nr. 650/2002;
 • Legii 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;
 • Codului Civil român, precum și a tuturor actelor normative în vigoare care se aplică derulării acestei campanii.

Prin înscrierea în Concurs, Participanții sunt de acord cu toate prevederile Regulamentului și se obligă să le respecte ca atare, înțelegând pe deplin toate efectele acestora. Drept urmare, în cazul în care vor câștiga, participanții acceptă că, pentru îndeplinirea de către Organizator a obligațiilor impuse de art. 42, alin. (2) din Ordonanță de Guvern nr. 99/2000, numele acestora și premiul câștigat vor fi făcute publice în condițiile menționate mai sus în prezentul Regulament. Aceste informații vor fi menținute atâta vreme cât este necesar pentru ca participanții să formuleze contestații, în condițiile art. 8.7 de mai sus, însă fără a depăși 30 zile de la finalizarea concursului.

Înscrierea în Concurs, derularea și efectele acesteia implică colectarea și prelucrarea de date cu caracter personal. Datele personale care se colectează sunt: nume, prenume, naționalitate, vârstă, nr. de telefon, adresa poștală (pentru expedierea premiilor), semnătură (pentru semnarea procesului verbal de predare-primire premiu)

Prin înscrierea și participarea în acest concurs, persoana care este desemnată și validată ca și câștigătoare a unui premiu a cărui valoare depășește suma de 600 lei (suma prag prevăzută la art. 110 alin. 4 litera a) din Codul Fiscal din 2015) are la cunoștință faptul că trebuie să prezinte Organizatorului informații corecte și reale referitoare la numele și prenumele sau, cât și CNP-ul (codul numeric personal), întocmai cum apar acestea în actul de identitate. Prezentarea acestor informații este imperativă pentru ca Organizatorul să poată respecta obligațiile impuse de Codul Fiscal, și anume calcularea, reținerea și plata impozitului pe venitul din premii obținut de câștigător. Ca atare, Organizatorul va reține, pentru scopul menționat anterior, cât și pentru evidențele sale contabile, datele transmise (nume, prenume și CNP) pe o durată care nu va depăși termenele impuse de legislația în vigoare, respectiv 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite.

Scopul colectării și prelucrării datelor personale menționate îl reprezintă: înscrierea în Concurs, derularea Concursului, validarea câștigătorului și atribuirea premiului, înmânarea premiului (direct sau prin curier rapid), beneficierea de premiul câștigat, soluționarea eventualelor reclamații referitoare la derularea Concursului, formulate conform prevederilor din prezentul Regulament, precum și îndeplinirea de către Organizator și Împuterniciți sau a obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare.

Temeiul juridic al colectării și prelucrării datelor personale menționate îl constituie campania promoțională adresată de către Organizator publicului larg, acceptată de către participanți prin înscrierea voluntară, iar temeiul legal îl reprezintă art. 6 alin. (1), literele a), b) și c) din GDPR.

De asemenea, în virtutea art. 13, alin. (2) din GDPR, participanții sunt informați că:

 1. a) Datele colectate în virtutea prezentului Concurs sunt stocate de către Organizator pentru o perioadă care nu va depăși prevederile impuse de legislația în domeniu, luându-se ca reper maxim termenul general de prescripție de 3 ani (art. 2.517 Cod Civil), iar în cazul datelor necesare pentru evidențele contabile vor fi stocate de către Organizator pentru o perioadă de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite potrivit legislației contabile în vigoare; Datele colectate în virtutea prezentului concurs sunt numele de cont ale utilizatorilor care au participat la concurs. Baza de date creată și necesară pentru extragerea câștigătorilor la concurs va fi stocată de către Agenție pentru o perioadă de 3 ani după care va fi distrusă. Postarea de concurs va fi ștearsă în termen de 30 de zile lucrătoare de la postarea câștigătorilor pe pagina de facebook.
 2. b) Beneficiază de dreptul de a solicita Operatorului: accesul la datele cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora, restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, precum și dreptul de a solicita portabilitatea datelor, toate aceste drepturi fiind explicate, pe scurt, mai jos;
 3. c) Beneficiază de dreptul de a-și retrage oricând consimțământul, fără ca acest fapt să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia, însă retragerea consimțământului poate avea drept consecință imposibilitatea de înscriere sau de a participa efectiv la Campania promoțională, după caz;
 4. d) Furnizarea de date cu carater personal efectuată în virtutea prezenței Campanii reprezintă o obligație contractuală (contractul, în acest caz, fiind reprezentat de relația dintre Organizator și participant ca urmare a înscrierii voluntare a acestuia în Concurs), participantul fiind obligat să furnizeze datele personale întocmai pentru a putea participa la Concurs, dar și o obligație legală, Organizatorul fiind obligat să solicite date personale pentru a respecta obligațiile impuse de legislația în vigoare (cum ar fi, dar fără a se limita la Codul Fiscal din 2015, Legea contabilității nr. 82/1991, O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață). În cazul nerespectării acestor obligații contractuale și legale, persoanele doritoare nu se vor putea înscrie în concurs, iar odată înscrise, nu vor putea fi incluse în tragerea la sorți și nu vor putea beneficia de premiile puse în joc, de asemenea, Organizatorul va fi supus sancțiunilor contravenționale și/sau penale;
 5. e) Au dreptul să depună plângere în față Autorității Naționale Pentru Supravegherea și Protecția Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.S.C.P.).

Mai jos sunt descrise, pe scurt, drepturile pe care GDPR le conferă persoanelor vizate::

 1. (1) Dreptul de acces la date: orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Operator confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către acesta. Obținerea confirmării se face în baza unei cereri scrise, datate și semnate, adresate Operatorului, trimise la adresa acestuia menționată la Secțiunea 1 din Regulamentul Oficial.

În cazul în care datele personale ale persoanei vizate sunt prelucrate de către Operator, persoană vizată are acces la următoarele informații:

(a) scopurile prelucrării;

(b) categoriile de date cu caracter personal vizate;

(c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;

(d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;

(e) existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;

(f) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;

(g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora;

(h) existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4) din GDPR, precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

(2) În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau o organizație internațională, persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la garanțiile adecvate în temeiul articolului 46 din GDPR referitoare la transfer.

(3) Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic și cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informațiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.

(4) Dreptul de a obține o copie menționată la alineatul (3) din GDPR nu aduce atingere drepturilor și libertăților altora. – art. 15 GDPR

 1. Dreptul la rectificare: se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, de către Operator a datelor cu caracter personal inexacte care o privesc pe persoana vizată, acesată având dreptul de a obține rectificarea datelor. – art. 16 GDPR
 2. Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"): dreptul de a solicita Operatorului ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; retragerea consimțământului și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; opunerea prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale. – art. 17 GDPR
 3. Dreptul la restricționarea prelucrării: poate fi exercitat în cazul în care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite operatorului verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective. – art. 18 GDPR
 4. Obligația de notificare privind rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării: Organizatorul comunică fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau ștergere a datelor sau restricționare a prelucrării, dacă acest lucru se dovedește a fi posibil și dacă nu presupune eforturi disproporționate. – art. 19 GDPR
 5. Dreptul la portabilitatea datelor: În cazul în care pe parcursul derulării concursului și a efectelor acestuia Organizatorul se schimbă, persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a transmis Organizatorului inițial. Datele trebuie primite într-un mod structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date noului Organizator, fără obstacole din partea Organizatorului inițial. – art. 20 GDPR
 6. Dreptul de opoziție: În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația specială în care se află, prelucrării datelor care o privesc atunci când prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Operator (art. 6 alin. (1) lit. f din GDPR). Astfel, Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care Operatorul demonstrează că are în continuare motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța.

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv. – art. 21 GDPR

 1. Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri: Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care o privesc sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Cele menționare anterior nu se aplică dacă prelucrarea automată este necesară încheierii sau executării unui contract cu Organizatorul, dacă Organizatorul are o autorizație în acest sens și dacă persoana vizată și-a dat consimțământul în mod explicit. – art. 22 GDPR

10.11. Toate drepturile enumerate mai sus se exercită prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate, la sediul Organizatorului, menționat în preambul, cât și la adresa de e-mail info@horteka.ro 

10.12. Orice persoană vizată are dreptul să înainteze plângeri către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (cu sediul în București, sector 1, Bdul. Gral Gheorghe Magheru nr. 28-30, cod poștal 010336, www.dataprotection.ro), în cazul în care drepturile enumerate mai sus i-au fost încălcate sau a suferit vreun prejudiciu că urmare a prelucrării ilicite a datelor cu caracter personal.

 1. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul concurs poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră/caz fortuit conform legislației în vigoare sau în cazul schimbării cadrului legislativ astfel încât organizarea și desfășurarea concursului cu caracter promoțional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

Dacă o situație de forță majoră/caz fortuit, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința lui, împiedica sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului Oficial și continuarea concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1.351 din Codul Civil. Organizatorul, dacă invocă forță majoră/cazul fortuit, este obligat să comunice participanților concursului, în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră, existența acestuia.

VII. CLAUZE DIVERSE

Dreptul de proprietate asupra premiului aparține în exclusivitate câștigătorului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru eventualele dispute legate de datele transmise.

Organizatorul este absolvit de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către câștigător și/sau de către persoanele care îl reprezintă legal în legătură cu premiul câștigat.

Organizator

Horteka: Trend 2012 s.r.o